1- كدام جاندار شانس بیشتری برای سنگواره شدن دارد؟

1)سنورابدیتیس الگانس  2)بیستون بتولاریا 3)پلاناریا 4)لامپری

2- كدام موجب ارزیابی مجدد نظریه سوپ بنیادین گردید؟

1)نقش مولكول اكسیژن در جذب الكترونهای پر انرژی در آغاز حیات نادیده گرفته شده بود.

2)در آغاز حیات آب برای انجام واكنشها موجود نبوده است.

3)در شرایط آغاز حیات ، امكان تشكیل انواع اسید های نوكلئیك وجود نداشت.

4)در آغاز حیات مولكولهای اساسی موثر در تشكیل مواد آلی اولیه به راحتی تجزیه می شده اند.

3- اولین مولكول خود همانند ساز در آغاز حیات فاقد كدام ویژگی بود؟

1)فعالیت آنزیمی   2)تغییر پذیری طی نسل های متمادی

3)توانائی حفظ و انتقال اطلاعات   4)داشتن اسید آمینه در ساختار مولكولی

4)به دنبال كدامیك اتوتروفها بوجود آمدند؟

1)كمبود میزان اكسیژن جو 2)افزایش میزان اكسیژن جو

3)كاهش غلظت مواد آلی در اقیانوسها 4)افزایش غلظت مواد آلی در اقیانوسها

5-كدامیك جزء ویژگیهای میكروسفرهای اولیه محسوب نمی شود؟

1)انسجام ساختار 2)ارتباط با محیط اطراف

3)توانائی كسب انرژی 3)خصوصیات وراثتی

6)ژنهای مربوط به سیانوباكتریها و پروكاریوت های هوازی تواما در كدامیك بیشتر دیده می شود؟

1)سلولهای كپك نوروسپورا 2)ریزوبیوم 3)E.coli  )تار كشنده در سیب

7-كدامیك از لحاظ تكاملی قدمت بیشری دارد؟

1)غشاء داخلی كلروپلاست 2)غشاء خارجی كلروپلاست 

3)غشاء خارجی میتوكندری   4)ریبوزوم

8-اولین محصول فتوسنتز در خشكی از نظر تكاملی توسط كدامیك تولید شده است؟

1)ساكارومیسس سریزیه 2)گیاهان گلدار اولیه 3)جلبك ها 4)سرخسها

9-كدام گروه از جانوران قدمت تكاملی بیشتری دارند؟

1)دوزیستان 2)ماهیهای دو تنفسی 3)حشرات  4)پستانداران

10-آزمایشات میلر ......................................

1)تشكیل مواد غیر شیمیائی پایه ای حیات را از مواد شیمیائی نشان داد.

2)تشكیل مواد غیر آلی پایه ای حیات را از مواد آلی نشان داد.

3)تشكیل مواد شیمیایی پایه ای حیات را از مواد آلی نشان داد.

4)تشكیل مواد شیمیائی پایه ای حیات را از مواد غیر آلی نشان داد.

11-واحد سازنده اولین مولكولی كه در ابتدای حیات رونوشت برداری شد كدام است؟

1)ریبونوكلئوتید 2)داكسی ریبو نوكلئوتید 3)نوكلئو پروتئین  4)گلیكو پروتئین

12-كدامیك از اختصاصات خزندگان آبزی نمی باشد؟

1)لقاح داخلی 2)تنفس با آبشش 3)تخم گذاری در خشكی 4)تنفس با شش

13- كدام گروه از موجودات برای اولین بار در خشكی تخم گذاری نمودند؟

1)خزندگان خشكی زی 2)پرندگان 3 )خزندگان خشكی زی و آبزی 4)حشرات

14-گیاهان و قارچها در كدام مورد به هم شبیه اند؟

1)از لحاظ ساختاری    2)اتوتروف بودند 

3)هتروتروف بودن   4)جذب رطوبت و مواد معدنی

15-زیست شناسان كدام عامل را دلیل بر انقراض جدید می دانند و با این انقراض كدام گروه از جانداران بیشتر از بین می روند؟

1)تغییرات شدید بوم شناختی – گیاهان 2)دخالت انسان – پرندگان

3)كاهش دما – بند پایان 4)دخالت انسان - درختان جنگلی

16- كدام جو و به كدام دلیل تركیبات آلی پایدار تولید می كند؟

1)جو كنونی و به دلیل اكسید كنندگی 2)جو اولیه و به دلیل احیا كنندگی

3)جو كنونی و به دلیل احیا كنندگی 4)جو اولیه و به دلیل اكسید كنندگی

17- قدیمی ترین سنگواره ای كه تا كنون كشف شده است ، مربوط به كدام جاندار می باشد؟

1)پروكاریوت هتروتروف 2)پروكاریوت فتوسنتز كننده 

3)یوكاریوت تك سلولی  4)پروكاریوت شیمیو سنتزكننده

18-سنجاقك ها كه اولین جانوران ساكن خشكی بودند ، همزمان با آنها ، درختان جنگل های باتلاقی از چه نوع بوده اند؟

1)بازدانگان 2)نهاندانگان 3)نهانزادان آوندی  4)خزه گیان

19-اندامهای حركتی جلوئی و عقبی دوزیستان ، بترتیب از تكامل كدام استخوانهای باله ماهی ها بوجود آمده است؟

1)باله سینه ای – باله دمی 2)باله پشتی – باله دمی

3)باله سینه ای – باله شكمی 4)باله پشتی – باله شكمی

20-كدام واكنش شیمیائی در درون حباب های زیر دریائی تشكیل نمی شود؟

1) تبدیل آمونیاك و متان به آمینو اسید   2) تبدیل آمینو اسید به پروتئین

 3)تبدیل مولكولهای غیر زیستی به مولكولهای آلی ساده  4)تبدیل متان و آب به هیدرات كربن

نوشته شده در تاریخ شنبه 28 آذر 1388    | توسط: ماندانا شعبان    |    | نظرات()